Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
"Komunitné centrum ŽIRAFA"

Od júla 2016 sme sa na základe výzvy Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zapojili do národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (ITMS2014+: 312041A136). Termín realizácie schváleného projektu je júl 2016 – jún 2019. Vďaka získanej podpore sme zamestnali tri pracovníčky komunitného centra ŽIRAFA a získali sme registráciu Poskytovateľa sociálnej služby – Komunitné centrum.
Komunitné centrum má sídlo v Tvrdošíne, Medvedzie 138 a pre klientov ponúka nasledujúce služby: sociálne poradenstvo základné a špecializované, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školského zariadenia, preventívna a záujmová činnosť, komunitná práca a komunitná rehabilitácia.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Provident
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE