Slogan Persona
Pozadie_zlta
Pozadie
O projekte

Od júla 2018 sme začali realizáciu projektu Etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach a zavádzanie programov osobnostno-sociálnej výchovy do škôl. Projekt sa zameriava na dve oblasti, ktoré prispievajú k prevencii a eliminácii negatívnych sociálno-patologických javov a rizikového správania u mladých ľudí.

  1. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre etablovanie sociálnej práce v školských zariadeniach. Našim cieľom je vytvoriť podmienky pre služby sociálnej práce v školských zariadeniach tak, aby vyhovovali potrebám žiakov a ich rodín, školským zariadeniam, ako aj školským sociálnym pracovníkom a aby odzrkadľovali hodnoty profesie a trendy súčasnej praxe v sociálnej práci.

  2. línia plánovaných aktivít projektu je zameraná na vytvorenie podmienok pre zavádzanie osobnostno-sociálnej výchovy (OSV) do škôl, čo zahŕňa vytvorenie atraktívnych vzdelávacích materiálov a pomôcok vo forme krátkych videí, pracovných listov, učebníc, metodických príručiek, vrátane ich anglických mutácií a pod. Vytvorené podklady budú voľne dostupným výstupom na web stránke projektu coolschool.sk, z ktorej budú môcť čerpať školskí sociálni pracovníci a ďalší záujemcovia o tento druh vzdelávania a metód primárnej prevencie.
PERSONA © 2009 - 2018 | KONTAKT | MAPA STRÁNKY | created by BENE